2020

Rozbor hospodaření za rok 2020

 

1. Úvod

Městská knihovna Třeboň byla na základě usnesení zastupitelstva města č. 194/2012-22 ze dne     17.12.2012 a v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zřízena od 01.01.2013 jako samostatná příspěvková organizace města Třeboň. Součástí knihovny jsou knihovny v místních částech Třeboně – Branné, Břilicích a Staré Hlíně – jako její pobočky.

IČO: 21551464

Telefon: 384722575

 

Statutárním orgánem knihovny je ředitelka Vlasta Petrová

Zástupcem ředitelky knihovny je Svatava Koktavá

 

2. Činnost městské knihovny v roce 2020

Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, meziknihovní výpůjční služby, přístup k internetu, reprografické služby, pořádá kulturní a vzdělávací akce pro školy i veřejnost. Je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 14 neprofesionálních knihoven regionu Třeboňsko.

Rok 2020 byl nejen pro knihovnu velmi výjimečný. Z důvodu vládních opatření, která byla přijímána proti šíření koronaviru, byly knihovny v průběhu roku uzavírány nebo byl jejich provoz omezován. Z toho důvodu byl počet čtenářů, návštěvnost knihovny i počet vypůjčených knih nižší než v předcházejících letech.

V roce 2020 bylo v knihovně registrováno 1161 čtenářů, z toho 399 dětí do 15 let. Bylo nakoupeno 2457 nových knih, stav knihovního fondu ke konci roku byl 45 081 knih. Knihovna měla k dispozici pro své čtenáře 75 titulů docházejících periodik.

Knihovnám regionu bylo vypůjčeno 61 souborů knih, ve kterých bylo 3050 knih.

Do nového roku 2020 knihovna vstoupila s velkými plány. V lednu pokračoval seberozvojový kurz pro maminky na rodičovské dovolené, který byl zahájen na podzim roku 2019. Kurz pořádala Attavena o.p.s. Vzhledem k epidemiologické situaci musel být předčasně ukončen a  výuka byla dokončena on-line.

V únoru byl zahájen letní semestr Virtuální univerzity třetího věku na téma Křesťanská ikonografie a hagiografie, i ten byl ukončen 10. března a výuka byla dokončena distančním způsobem.

V rámci VU3V se 10. března uskutečnilo slavnostní předání pamětních listů za předchozí zimní semestr. Slavnostní předání se konalo na Státním zámku Třeboň, pamětní listy účastníkům předal kastelán Vít Pávek. Odměnou pro všechny studenty byla prohlídka zámku a jeho depozitářů.

Zimní semestr roku 2020 s názvem Rituály evropských královských rodů proběhl celý distančně.

10. března se v knihovně na dvou besedách představila nová třeboňská škola Světoplavci, o  besedy byl velký zájem.

V roce 2020 se knihovna připojila k projektu BookStart – S knížkou do života. Jedná se mezinárodní iniciativu, do které se zapojují knihovny, aby plnily jednu z nejdůležitějších funkcí, a tou je zapojit aktivní rodiče a seznamovat společně s rodiči ty nejmenší děti s knihou. Na první akci, která proběhla 4. března, přišlo více než deset maminek se svými dětmi. Další rodiče byli osloveni startovacím setem, který obsahoval knížku, kalendář a další drobnosti, startovací set byl předán u příležitosti vítání občánků. Druhé, a pro ten rok i poslední, setkání s  rodiči a jejich dětmi se podařilo až 24. září v zámeckém parku.

Knihovna byla usnesením vlády uzavřena 13. března 2020.

V době uzavření se v knihovně uskutečnila oprava, která byla původně naplánovaná na léto, a to výměna podlahových krytin a výmalba v oddělení pro děti. Aby bylo možné koberce vyměnit, muselo být vystěhováno a poté zpět nastěhováno téměř 11 000 knih. Vzhledem k tomu, že v té době byl z důvodu uzavření škol personální stav poloviční, bylo to velmi náročné.

Třeboňská knihovna byla znovuotevřena 4. května za mimořádných opatření, například musela být zajištěna povinná karanténa knih.

V květnu začalo v rámci projektu Snížení energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou II, ve kterém knihovna sídlí, zateplování budovy knihovny a s ním související výměna oken. Tato akce trvala téměř do konce letních prázdnin. Okolí knihovny se proměnilo ve staveniště, několikrát byl omezen vstup do knihovny, takže se pro naše návštěvníky mohla knihovna jevit jako uzavřená. Přesto knihovna po celou dobu nezavřela, fungovala, i když byly regály zakryté a nebyl vždy přístup ke všem knihám.

V červnu knihovna uspořádala přednášku ve spolupráci s nově vzniklým Centrem pro pečující – Úvod do ošetřování v domácím prostředí, další přednáška proběhla v září a tématem byla První pomoc jinak.

V září byly slavnostně, tentokrát v zámeckém parku, předány dětem z prvních tříd obou základních škol průkazky do knihovny.

Podařilo se uskutečnit dvě výstavy: Výstava obrazů paní Jarmily Pantlové a výstava Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína k projektu Erasmus s názvem Future.

Ve spolupráci s Hospicovou péčí sv. Kleofáše bylo 5. října možné koupit bižuterii na bazaru, výtěžek prodeje byl určen na provoz hospice.

Od 12. října byly knihovny jediné kulturní instituce, které mohly zůstat otevřeny. To trvalo do 22. října, kdy byly knihovny opět uzavřeny. V režimu bezkontaktního výdeje a příjmu nebo výdejového okénka knihovna fungovala až do konce roku, s výjimkou období uvolnění od 3. do 17. prosince, kdy knihovny mohly mít otevřeno.

Provoz knihovny byl po většinu roku 2020 z důvodu pandemie covid-19 omezen, komplikace způsobily stavební práce při výměně oken a zateplení budovy. Pro čtenáře knihovny nebylo vždy jednoduché půjčit si knihy, časopisy nebo využít další služby knihovny. Čtenářům byla nabídnuta možnost zdarma si vybrat z velkého množství darovaných či vyřazených knih vystavených před vchodem do knihovny.

Knihovna provozuje doplňkovou činnost, která významně rozšiřuje nabídku služeb pro uživatele a zároveň přispívá ke zlepšení finanční situace organizace. Jedná se o:

  • prodej zboží – knih
  • prodej zboží – měsíčníku Třeboňský svět
  • prodej služeb – obalování knih
  • podnájem prostor, podnájem výloh

3. Hospodaření městské knihovny v roce 2020

Knihovna má k provozování knihovnických služeb ve výpůjčce od města Třeboň nebytové prostory v Třeboni, Chelčického ulice č.p. 1/II a č.p. 2/II, ve Staré Hlíně č.p. 27, v Břilicích č.p. 133 a v Branné č.p. 114.

Knihovna hospodařila podle finančního plánu. Příspěvek od zřizovatele byl pro rok 2020 schválen ve výši 2 800 000 Kč na provoz a 170 000 Kč na opravy. Dle dohody se zřizovatelem nemusela městská knihovna v roce 2020 hradit náklady spojené s účetní, mzdovou a personální agendou. Tyto agendy pro knihovnu zajišťuje Městský úřad Třeboň.

Knihy nakupuje Městská knihovna Třeboň od dodavatelů, kteří poskytují vysoký rabat (až 35 %), většina časopisů je pořizována jako remitendní tisk za velmi nízkou cenu. Za plnou cenu jsou nakupovány pouze regionálně důležité knihy a denní tisk.

Mzdové náklady jsou za rok 2020 tvořeny základní výší platů zaměstnanců, 1x byly vyplaceny odměny.

Knihovně byla v roce 2020 poskytnuta účelová dotace na Regionální funkce knihoven ve výši 366 000 Kč, která byla využita podle rozpočtu na nákup knih a materiálu, úhradu služeb, úhradu cestovného a 0,4 mzdových nákladů pracovnice, která zabezpečuje výkon regionálních funkcí. Dotace byla využita v plné výši a řádně vyúčtována.

Fondy: FKSP byl v průběhu roku tvořen ve výši 2 % z objemu mzdových prostředků, fond odměn a rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019. Fond reprodukce majetku, fond investic nebyl v průběhu roku 2020 tvořen, organizace neodepisuje žádný majetek.

Použití fondů:

FKSP byl použit na částečnou úhradu stravného.

Fond odměn, Rezervní fond ani Fond reprodukce majetku, fond investic nebyly použity.

 

Hospodaření s prostředky zřizovatele a s vlastními příjmy za rok 2020 (v Kč)

NÁKLADY

účet

Hlavní činnost

Doplňková činnost

501 materiál

608 250,81

                       551,00

502 energie

235 420,12

44 267,00

504 prodané zboží

0

123 709,66

511 opravy a udržování

173 405,02

0

518  služby

211 070,96  

81,00

521   mzdové náklady

1 525 939,00

5 882,00

512,524,525,527,528,544,549 ostatní náklady

592 396,17

 

2 977,00

551 odpisy

0

0

558 DDM (028 + 018)

105 633,16

0

591 Daň z příjmů

133,25

 

Celkové náklady

3 452 248,49

177 467,66

 

VÝNOSY

účet

Hlavní činnost

Doplňková činnost

602 výnosy z prodeje služeb

138 265,00

1 158,00

603 výnosy z pronájmu

0

                  77 500,00

604 výnosy z prodaného zboží

0

150 949,00

644 výnosy z prodeje materiálu

7 695,00

0

648 čerpání fondů

0

0

649 ostatní výnosy z činnosti

0

0

662 úroky

701,29

0

672 příspěvek na provoz

2 800 000,00

0

672 příspěvek na opravy

170 000,00

 

672 transfer JčK

366 000,00

0

Celkové výnosy

3 482 661,29

229 607,00

Hospodářský výsledek

30 412,80

52 139,34

 

 

Výsledek hospodaření za rok 2020 z hlavní činnosti knihovny činí přebytek 30 412,80 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2020 z doplňkové činnosti knihovny činí přebytek 52 139,34 Kč.

Celkový výsledek hospodaření knihovny za rok 2020 činí přebytek 82 552,14.

 

Návrh rozdělení hospodářského výsledku ve výši 82 552,14 Kč:

Městská knihovna Třeboň navrhuje převést do fondu odměn 30.000,00 Kč a do rezervního fondu 52.552,14 Kč.

 

 

 

 

V Třeboni  22.02.2021                                                                                Vlasta Petrová

                                                                                                                     ředitelka

 

 

2020

Rozpočet výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2020

Obrázek Rozpočtu výnosů a nákladů příspěvkové organizace na rok 2020

Střednědobý výhled hospodaření příspěvkové organizace na období let 2021 - 2022

Rok 2020 - Střednědobý výhled hospodaření organizace na období let 2021 - 2022.