Regionální služby

Granty a dotace

Jihočeský kraj v roce 2023 podpořil Městskou knihovnu Třeboň částkou 438 000,- Kč na realizaci Programu zajištění výkonu regionálních funkcí pro 12 neprofesionálních knihoven regionu a 2 pobočky.

Základním úkolem knihovny, která je pověřená výkonem regionálních funkcí,  je pomoc malým knihovnám. Ta spočívá zejména v budování výměnného fondu knih, jeho cirkulaci a distribuci po knihovnách. Patří sem i poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a zpracování knih pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému.

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.

Logo Jihočeský kraj.            Logo Městská knihovna Třeboň.

 

 

Regionální služby

Městská knihovna Třeboň je knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí. Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, které poskytuje základním knihovnám v regionu. Jsou to především tyto služby:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných souborů, jejich cirkulace a distribuce
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Zpracování knihovních fondů nakoupených z prostředků provozovatele
  7. Servis automatizovaného knihovního systému