Knihovní řád
Tisk článku

Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny Třeboň

 

Základní ustanovení

I.

1)  Městská knihovna Třeboň je zřízena jako příspěvková organizace města Třeboň Zřizovací listinou Městské knihovny Třeboň přijatou Zastupitelstvem města Třeboně  na základě usnesení zastupitelstva č. 194/2012-12-22 ze dne 17. 12. 2012 v souladu se zákony č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 257/2001 Sb.,  o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Městská knihovna Třeboň je univerzální knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 0309/2002.

II.

Městská knihovna Třeboň poskytuje veřejnosti knihovnické a informační služby podle knihovního zákona. Knihovna se skládá z městské knihovny a poboček v místních částech Třeboně – v Branné, Břilicích a Staré Hlíně.

III.

1) Knihovní řád upravuje podmínky, za nichž Městská knihovna Třeboň poskytuje veřejnosti knihovnické, informační a ostatní služby.

2) Knihovní řád vydává podle §4 odst. 7 knihovního zákona.

IV.

1) Knihovní jednotkou se rozumí každý dokument z fondu knihovny evidovaný jako samostatná věc.

2) Knihovní fond je soubor všech knihovnických jednotek, které knihovna zpřístupňuje svým uživatelům.

3) Uživatelem knihovny (dále je uživatel) je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoliv způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jakékoliv služby poskytované knihovnou, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. Uživatelem je rovněž každý, kdo se zdržuje v prostorách knihovny.

4) Registrovaným čtenářem knihovny (též jen čtenář) je uživatel, který vstoupil s knihovnou do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu knihovna umožňuje provádět absenční výpůjčky a využívat další služby. Evidenci výpůjček a čtenářů vede knihovna prostředky výpočetní techniky.

5) Registrační období je časový úsek, během něhož registrovaný čtenář má právo na to, aby mu knihovna poskytovala služby určené registrovaným čtenářům.

6) Každá výpůjčka z knihovního fondu je prezenční nebo absenční. Prezenční výpůjčkou je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze v prostorách knihovny. Absenční výpůjčkou je výpůjčka i mimo prostory knihovny.

7) Výpůjční lhůtou je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční dobu stanoví knihovna při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, použijí se lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

V.

Služby uživatelům

Městská knihovna Třeboň

1) poskytuje informační služby v rozsahu přiměřeném jejímu poslání, zejména referenční, faktografické a bibliografické informace z vnějších informačních zdrojů

2) umožňuje využívat knihovní fond a katalogy svého knihovního fondu

3) umožňuje využívat výpočetní a jinou techniku knihovny a výpočetní techniku vnesenou uživatelem. Při používání vnesené techniky jsou uživatelé povinni postupovat podle pokynů. Knihovna umožňuje přístup k internetu.

4 )  za úhradu stanovenou v článku přílohy knihovního řádu umožňuje z fondu knihovny zhotovení tiskových rozmnoženin ve smyslu § 13 a § 30a autorského zákona

5) pořádá pro veřejnost kulturní a vzdělávací akce

6) některé služby nejsou dostupné v pobočkách nebo po celou provozní dobu

7) informuje o svých službách na www.knihovnatrebon.cz, dále v knihovně dalšími vhodnými prostředky

8) může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou knihovna nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb knihovny nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

VI.

Základní povinnosti uživatelů

1) Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a respektovat případná omezení sdělená odpovědným zaměstnancem.

2) Uživatel je povinen respektovat všechna práva autorská a práva s nimi související

3 ) Všechny služby knihovny uživatel může využívat jen k účelům, které jsou v souladu s posláním knihovny, a způsobem, který není na újmu činnosti knihovny a práv ostatních osob.

4) Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat klid a v prostoru knihovny nic nepoškozovat. Uživatel nesmí ostatní ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb knihovny. Prostory knihovny smí uživatel užívat jen v souladu s jejich určením. Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních látek.

5) Při práci s výpočetní technikou je uživatel povinen řídit se instrukcemi umístěnými u zařízení nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny zaměstnanců knihovny. Nesmí přitom zasahovat do zařízení, měnit nastavení a instalace.

6) Uživatel, který poškozuje právní předpisy, knihovní řád, může být z prostor knihovny vykázán.

 

VII.

Údaje o pobytu uživatele v knihovně

1) Prostory knihovny, v nichž se zaznamenává pobyt uživatelů knihovny sleduje  a zaznamenává kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny. Vstupem do těchto prostor uživatel souhlasí se sledováním a obrazovým zaznamenáváním svého pobytu.

2) Záznamy pobytu pořizuje knihovna za účelem zvýšení ochrany práv a svobod těch, kteří by mohli být dotčení protiprávním jednán m druhých.

3) Záznamy pobytu nejsou zveřejňovány a mohou být jiné osobě nebo veřejnému úřadu zpřístupněny, v jeho prospěch užity a předány jen v souladu s účelem podle odst. 2.

4) Záznamy pobytu knihovna uchovává po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu podle odst. 2.

 

 

VIII.

1) Uživatel je povinen před odchodem z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.

2) Uživatel je na výzvu zaměstnance povinen vyčkat příjezdu Městské policie nebo Policie ČR.

IX.

1) Na registrovaného čtenáře se v plné míře vztahují práva a povinnosti, které mají uživatelé. Registrovaný čtenář dále může využívat služby uvedené v následujících odstavcích.

2) Registrovaný čtenář má právo na absenční výpůjčky.

3) Registrovaný čtenář má právo na rezervování knihovní jednotky.

4) Registrovaný čtenář má právo využívat výpočetní techniku k vymezeným účelům.

X.

Ředitelka knihovny může rozhodnout o odepření služeb registrovanému čtenáři na dobu až 5 let. Ředitelka tak rozhodne, pokud čtenář

 1. Spáchá trestný čin proti zájmům knihovny
 2. Dluží alespoň 20 000 Kč a tento dluh neuhradí dříve, než soud pravomocně tento dluh uzná nebo
 3. Jiným závažným způsobem nebo opakovně závažným způsobem poruší knihovní řád

XI.

Meziknihovní výpůjční služby

Registrovaný čtenář má právo na meziknihovní výpůjční služby mezi  MěK Třeboň a ostatními knihovnami v České republice podle § 14 knihovního zákona, za úhradu stanovenou v čl. přílohy knihovního řádu. Tato služba není poskytována na pobočkách.

XII.

Přístup ke čtenářskému kontu

1) Registrovaný čtenář má právo na přístup ke svému čtenářskému kontu prostřednictví internetu nebo v knihovně.

2) Registrovaný čtenář má své čtenářské konto chráněné heslem.

3) Registrovaný čtenář nesmí nikomu přenechat k užití svůj čtenářský průkaz nebo jej dát do zástavy apod.

4) Registrovaný čtenář odpovídá za každé zneužití přístupu ke svému čtenářskému kontu, které nebylo způsobeno knihovnou.

Registrace čtenáře

XIII.

Registrace čtenáře věku alespoň 15 let

1) Žadatel o registraci (dále jen žadatel) věku alespoň 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá knihovnu o registraci. Přitom je povinen se prokázat průkazem totožnosti

2) Registrovaným čtenářem se může stát žadatel usazený v České republice, který tuto skutečnost doloží. Je-li žadatel občanem Evropské unie, postačuje, pokud doloží usazenost na území EU

3) Za žadatele může jednat osoba jednající na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele, pokud se přitom prokáže touto plnou mocí s průkazem totožnosti

4) Není-li žadatel právně způsobilý k registraci, činí tento úkon za něj jeho zákonný zástupce

XIV.

Registrace čtenáře mladšího 15 let

1) Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku a jejím předložením požádá knihovnu o registraci. Za žadatele může jednat i jeho zákonný zástupce.

2)Přihláška žadatele musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

3) Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem, který ručí za splnění závazků vzniklých až do dovršení patnácti let věku čtenáře.

XV.

Vznik právního vztahu

Městská knihovna Třeboň vydá po podpisu přihlášky žadateli čtenářský průkaz. Tím okamžikem se žadatel stává registrovaným čtenářem knihovny a získává čtenářská práva a povinnosti.

 

 

 

XVI.

Ochrana osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje

1 Knihovna nezpracovává osobní údaje uživatele, který není registrovaným čtenářem

2) V souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, knihovna zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, statistické údaje, údaje služební, účetní a právní. Údaje jsou zpracovávány za účelem

 1. ochrany majetku knihovny při výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, zejména o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci
 2. statistického hodnocení činnosti knihovny

Základní údaje registrovaného čtenáře jsou:

 1. jméno a příjmení
 2. datum narození
 3. adresa trvalého pobytu
 4. druh a číslo osobního dokladu

Dalšími údaji jsou

 1. korespondenční adresa
 2. e-mailová adresa
 3. akademické tituly
 4. další možné spojení na čtenáře (telefon, apod.)

3) Registrovaný čtenář a jeho zákonný zástupce jsou povinni změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, příp. korespondenční adresy hlásit bez zbytečného odkladu

4) Údaje účetní jsou údaje o peněžitých transakcích mezi čtenářem a knihovnou

5) Čtenáři na jeho žádost knihovna umožní náhled do přihlášky čtenáře a náhled do údajů vedených v počítačové databázi. Čtenáři též může být poskytnuta kopie dokladů a údaje vytištěné z databáze. Knihovna má v takovém případě právo požadovat úhradu nezbytných nákladů na poskytnutí informace.

6) Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí knihovně, údaje správné.

7) Čtenář, který se domnívá, že knihovna zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může dle § 21 zákona o ochraně osobních údajů požádat knihovnu o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

8) Čtenář má právo obrátit se kdykoliv se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

XVII.

Uchovávání osobních údajů

1) Osobní údaje čtenáře uchovává knihovna na originálech písemností, kterými jsou

 1. přihláška čtenáře
 2. účetní a právní doklady

2) Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem mají pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

3) Osobní údaje čtenáře uchovává knihovna v počítačových databázích, které dokumentují údaje v rozsahu odst. 1.

4) Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv.

5) Knihovna předává osobní údaje třetím osobám pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.

XVIII.

Doba zpracování osobních údajů a jejich likvidace

1) Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

2 Osobní údaje čtenáře knihovny likviduje, jakmile čtenář písemně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh.

3) Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynula dvě léta.

4) Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje knihovna skartací těchto listin. Pro skartaci se uplatní zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

5) Osobní údaje zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů.

 

XIX.

Čtenářská práva a povinnosti, čtenářský průkaz

Čtenářská práva a povinnosti

1) Registrovaný čtenář má zejména právo na to, aby knihovna

 1. dodržovala knihovní řád
 2. tomuto čtenáři poskytovala služby určené všem uživatelům
 3. tomuto čtenáři poskytovala služby určené pouze registrovaným čtenářům a zpracovávala jeho osobní údaje pouze k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem

2) V rámci právního vztahu je registrovaný čtenář zejména povinen

 1. dodržovat knihovní řád
 2. strpět zpracování svých osobních údajů k účelu a v rozsahu stanoveném knihovním řádem a
 3. plnit včas a řádně všechny své závazky vůči knihovně

XX.

1) Knihovna může registrovanému čtenáři dočasně upřít jeho právo na služby poskytované pouze registrovaným čtenářům, zejména když registrovaný čtenář nevrátil výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta již uplynula nebo má vůči knihovně splatný peněžitý dluh.

2)Právo zablokovat čtenářská práva zaniká, jakmile důvod pro zablokování čtenářských práv odpadne.

XXI.

Čtenářský průkaz

1) Registrovaný čtenář prokazuje svá čtenářská práva svým čtenářským průkazem.

2) Čtenářský průkaz je nepřenosný. Službu určenou pouze registrovaným čtenářům knihovna poskytne pouze tomu, kdo předloží svůj vlastní čtenářský průkaz.

3) V případech hodných zvláštního zřetele může čtenář žádat, aby služba byla poskytnuta do rukou jeho zástupce. Za případu hodný zvláštního zřetele se považuje případ, kdy se čtenář z objektivně existujících důvodů nemůže do knihovny dostavit, a tato skutečnost by představovala závažnou újmu na jeho čtenářských právech.

4) Čtenář zodpovídá za zneužití svého čtenářského průkazu. Jeho ztrátu je povinen ihned hlásit. Jakmile je ztráta ohlášena, je knihovna povinna zablokovat čtenáři jeho čtenářská práva a to, až do vystavení duplikátu.

5) Čtenář při registraci obdrží čtenářský průkaz, jeho cena je zahrnuta v registračním poplatku.

 

                                                                         XXII.

Trvání, prodloužení a zrušení čtenářských práv

1) Čtenářská práva trvají do zrušení registrace. Registrace je zrušena likvidací osobních údajů čtenáře.

2) Čtenářská práva na služby určené pouze registrovaným čtenářů trvají jeden rok (registrační období). Po uplynutí registračního období se tato práva blokují až do jejich prodloužení.

3) Knihovna na žádost čtenáře prodlouží, a to i opakovně, trvání jeho práv o další rok, pokud čtenář zaplatí poplatek za jedno registrační období.

4) Při prodlužování čtenářských práv je čtenář povinen oznámit případnou změnu svých identifikačních údajů. Pokud změnu neohlásí, má se za to, že údaj změněn nebyl.

XXIII.

Poplatek za registrační období

1) Čtenář zaplatí registraci ve výši uvedené v příloze knihovního řádu, platí na jeden rok.

XXIV.

Prezenční výpůjčka

1) Prezenční výpůjčku z volného výběru může uskutečňovat každý uživatel

2) Prezenční výpůjčku si je uživatel povinen tentýž den buď zaregistrovat jako absenční, nebo ji vrátit

3) Prezenčně vypůjčenou knihu uživatel nesmí vynést z knihovny ani když je registrovaným čtenářem, pokud mu k tomu knihovna nedá výslovný souhlas zaregistrováním výpůjčky jako výpůjčky absenční

XXV.

1) Knihovna se čtenářem uzavře smlouvu o absenční výpůjčce jím vybraných knihovních jednotek tím, že je přičte na jeho čtenářské konto jako absenční výpůjčku a předá mu je

2) Čtenáři je proveden záznam o výpůjčce prostředky výpočetní techniky, knihovna poskytne písemný záznam o jeho závazcích vůči knihovně o absenční výpůjčce a dále vždy, když o to požádá

XXVI.

1) Čtenář je povinen vrátit knihovní jednotku včas a řádně a to osobně nebo i prostřednictvím jiné osoby

2) Splněním této povinnosti je smlouva o výpůjčce splněna a ukončena

3) Při vrácení knihovní jednotky si může osoba, která knihovní jednotku doručila, vyžádat potvrzení

XXVII.

Výpůjční lhůta

1) Výpůjční lhůta se vztahuje k jednotlivým výpůjčkám

2  )Pro periodika je výpůjční doba dva týdny

3) Pro ostatní knihovní jednotky činí výpůjční lhůta čtyři týdny

4) Výpůjční lhůta může být v odůvodněných případech ze strany knihovny předem upravena, o čemž musí být čtenář zpraven nejpozději při uzavírání smlouvy o absenční výpůjčce

5) Již běžící výpůjční lhůtu může knihovna v odůvodněných případech jednostranně prodloužit, a to i bez vědomí čtenáře

XXVIII.

1) Probíhající výpůjční lhůtu lze před jejím uplynutím prodloužit a to i opakovaně

2) Výpůjční lhůtuje možné prodloužit pouze tehdy,když danou knihovní jednotku nemá rezervovanou jiný čtenář

3) Prodloužená výpůjční lhůta může dosáhnout nejvýše dvojnásobku původní výpůjční lhůty

4) Výpůjční lhůta se čtenáři prodlouží vždy, když je mu zobrazeno nebo vytištěno jeho čtenářské konto, tedy i vždy při uskutečnění další absenční výpůjčky. Čtenáři se prodlužují vždy všechny výpůjční lhůty, které je možné prodloužit, a to tak, jak je prodloužit lze.

XXIX.

Rezervování knihovní jednotky

1) Čtenář si může rezervovat budoucí vypůjčení knihovní jednotky s výjimkou knihovních jednotek určených k prezenčnímu využití.

2) Čtenář může o zadání rezervace požádat osobně v knihovně, nebo jiným způsobem umožňujícím ověření totožnosti žadatele

3) Zadáním rezervace čtenář přijímá závazek uhradit náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky. Výše úhrady je stanovena v příloze.

4) Knihovna může zrušit rezervaci knihovní jednotky, která se stala trvale nedostupnou.

5) Rezervuje-li si stejnou knihovní jednotku více čtenářů, přednost má ten, kdo zadal svou rezervaci dříve

6) O splnění rezervace uvědomí knihovna čtenáře způsobem, který si čtenář zvolil při zadání rezervace

7) Jakmile je rezervovaná knihovní jednotka připravena k vypůjčení, čtenář má právo na její přednostní vypůjčení. Toto právo trvá dva týdny.

8) Čtenář může o zrušení rezervace požádat stejnými způsoby, jako ji lze zadat

9) Zrušením již splněné rezervace nezaniká závazek čtenáře uhradit náklady s ní spojené

XXX.

Společná ustanovení o výpůjčkách

1) Uživatel je při vypůjčování povinen si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozena, ihned to ohlásit knihovníkovi

2) Poškozením se rozumí každé poškození, které významně snižuje možnost užití knihovní jednotky, kupříkladu pokud je knihovní jednotka neúplná

3) Poškozením není běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze knihovní jednotky

4) Uživatel je povinen se o vypůjčenou knihovní jednotku řádně starat, zejména ji

 1. chránit před poškozením, ztrátou a odcizením
 2. neznehodnocovat podtrháváním, vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek či jinak a nepřenechat ji k užití dalším osobám

5) Uživatel je oprávněn vypůjčenou jednotku

 1. užívat pro vlastní potřebu
 2. bezplatně přenechat k užití osobně vzájemně blízké

XXXI.

Zpozdné

1) V případě prodlení s vrácením výpůjček je čtenář povinen zaplatit smluvní pokutu

2) Zpozdné je splatné dnem, kdy je ukončena smlouva o výpůjčce dané knihovní jednotky

3) Čtenář neplatí zpozdné v případě, že prodlení nezavinil. Za nezaviněné prodlení se považuje hospitalizace, pracovní neschopnost, živelná pohroma a další objektivní překážky, které čtenář nemohl překonat a které bránily včasnému vrácení výpůjček. Existence takových překážek musí čtenář prokázat. Za objektivní překážku se nepovažuje dopravní výluka, nepřízeň počasí apod.

4) Čtenáře neomlouvá okolnost bránící vrácení výpůjček, nastane-li až po uplynutí výpůjční lhůty

XXXII.

1) Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že se vypůjčená knihovní jednotka ztratí nebo poškodí tak, že není dále upotřebitelná a to bez ohledu na úmysl nebo nedbalosti čtenáře nebo jiných osob

2) Škodu čtenář ohlásí neprodleně

3) Čtenář nahrazuje škodu podle své volby

 1. věcnou náhradou
 2. v penězích

4) Věcná náhrada se plní náhradní věcí shodnou s nahrazovanou knihovní jednotkou. Tím není dotčena povinnosti k úhradě nákladů.

5) V penězích se škoda hradí paušální částkou stanovenou v příloze. Tato částka zahrnuje náklad knihovny. Rozhodná je přitom částka stanovená ke dni oznámení škody

 

XXXIII.

Náhrada poškozené knihovní jednotky

1) Čtenář odpovídá za škodu vzniklou tím, že vypůjčenou knihovní jednotku poškodí tak, že sice je dále použitelná, ale její užitná hodnota je podstatně snížena

2) Škodu čtenář oznámí neprodleně

3) Škoda se stanoví paušální částkou, pokud není škoda vyšší. V takovém případě knihovna vyčíslí čtenáři škody v jednoduchých případech na místě, v ostatních případech do jednoho týdne

4) Knihovní jednotka, která byla poškozena tak, že je dále použitelná, může být půjčována jen tehdy, je-li knihovnou jako poškozená zřetelně označena

5) Čtenář je povinen zkontrolovat v okamžiku výpůjčky zjevně poškozené knihovní jednotky, zda jsou jako poškozené označeny, jinak se má za to, že škodu způsobil on. Za zjevné poškození se přitom nepovažuje poškození běžným opotřebením nebo poškození, které není patrné při běžné výpůjční manipulací s knihovní jednotkou. Pokud je čtenář v okamžiku výpůjčky na pochybách, zda je knihovní jednotka takto poškozena, je ji knihovna na jeho výzvu povinna označit.

 

XXXIV.

Po marném uplynutí přiměřené lhůty k dostatečnému splnění čtenářových dluhů může knihovna svá práva chránit

 1. u soudu
 2. u orgánů činných v trestném řízení
 3. dalším zákonem předvídaným způsobem

 

 

XXXV.

Zveřejnění knihovního řádu a jeho změn

 

 1. Knihovní řád je zpřístupněn

 

 1. k nahlédnutí v knihovně na dostupném místě
 2. na internetových stránkách knihovny www.knihovnatrebon.cz
 3. případně i jiným vhodným způsobem

 

 1. Knihovní řád je zveřejňován v aktuálním znění

 

 1.  

 

Výjimky z knihovního řádu

 1. O výjimečném poskytnutí služby přesahující nárok uživatele či registrovaného čtenáře rozhoduje ředitelka knihovny
 2. Na poskytnutí výjimky není právní nárok

 

 

 

 

 1.  

 

Ustanovení přechodná a závěrečná

 

 1. Není-li dále uvedeno jinak, upravují se práva a povinnosti knihovny i jejich uživatelů podle tohoto znění knihovního řádu, i pokud tato práva a povinnosti vznikly před jeho účinností
 2. Výpůjční lhůty výpůjček zahájených před účinností tohoto znění knihovního řádu se zachovávají beze změny
 3. Právní vztahy uživatelů, čtenářů a jejich zákonných zástupců na jedné straně a Městskou knihovnou Třeboň na straně druhé se řídí právním řádem České republiky
 4. Pravomoc k projednávání sporů z právních vztahů mají soudy České republiky
 5. Umožňuje-li právní řád sjednat místní příslušnost soudu, je jím soud, v jehož obvodu se nalézá sídlo Městské knihovny Třeboň

 

 1.  

 

 •  

 

Tento knihovní řád nabývá účinnosti ode dne 16. září 2013

 

 

V Třeboni, dne 15. srpna 2013

Vlasta Petrová,

ředitelka Městské knihovny Třeboň

 

Příloha Knihovní řádu Městské knihovny Třeboň (Ceník)

 

Registrační poplatek

 1. Rodinná registrace (365 dní)                                         Kč 200,-
 2. Registrace dospělý čtenář (věk alespoň15 let)          Kč 120,-
 3. Registrace dospělý čtenář (student)                            Kč   80,-
 4. Registrace dětský čtenář (do 15 let)                            Kč    50,-
 5. Registrace krátkodobá                                                   Kč    50,-
 6. Registrace jednorázová (1 kniha na 4 týdny)             Kč   25,-

Zpozdné

 1. Po uplynutí 4 týdnů                                                         Kč     5,-
 2. Po uplynutí 5 týdnů                                                         Kč    20,-
 3. Po uplynutí 6 týdnů                                                         Kč    30,-
 4. Za každý další započatý týden                                       Kč      5,-

Rezervování knihovní jednotky, zadání požadavku MVS

 1. Rezervování knihovní jednotky                                      Kč      5,-
 2. Zadání požadavku MVS                                                   Kč     10,-
 3. Poštovné a balné za MVS                                                Kč    50,-

Peněžité náhrady škody

 1. Náhrada ztracené, zničené nebo dále neupotřebitelné knihy

                                                                                               Kč  400,-

 1. Náhrada ztraceného, zničeného nebo dále neupotřebitelného časopisu nebo jiné knihovní jednotky, která má charakter periodického tisku

                                                                                                Kč  100,-

 1. Poškození čárového kódu                                                   Kč   10,-
 2. Poškození knihovní jednotky, které nebrání jejímu dalšímu použití

                                                                                                 Kč  50,-

Duplikát čtenářského průkazu

 1. 1. ztráta                                                                            Kč  20,-
 2. 2. a další ztráta                                                                Kč   50,-       

Tiskové rozmnoženiny

 1. 1 strana A4                                                                               Kč   2,-
 2. 1 strana A3                                                                               Kč  4,-

Sankce za jakoukoli změnu v nastavení počítače                           Kč 100,-

 

Bibliografie a rešerše

 1. zadání                                                                                      Kč  10,-
 2. jeden záznam                                                                         Kč   1,-  

 

 

Dodatek č. 1

ke Knihovnímu řádu

Ochrana osobních údajů

 

 1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je vymezení účelu, rozsahu, zpracování a ochrany osobních údajů uživatelů Městské knihovny Třeboň.

Městská knihovna Třeboň zpracovává osobní údaje uživatele, který je registrovaným čtenářem nebo jeho zástupcem na základě smlouvy o poskytování služeb a v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Městská knihovna Třeboň zpracovává základní a další osobní údaje registrovaného čtenáře, jeho zákonného zástupce, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní a právní.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Údaje jsou zpracovávány za účelem:

 1. Ochrany majetku městské knihovny při prezenčních výpůjčkách a absenčních výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích prováděných ve vztahu ke čtenáři, absenčních, prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci.
 2. Poskytování kvalitních služeb čtenářům.
 3. Statistického hodnocení služeb knihovny.
 4. Naplnění povinnosti uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména knihovním zákonem č, 257/20001 Sb. O knihovnách, a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdější předpisů a Zřizovací listinou Městské knihovny Třeboň.
 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Základní osobní údaje :

 1. Základní identifikační údaje čtenáře (příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození)
 2. Základní identifikační údaje zákonného zástupce dítěte do 15 let (příjmení, jméno, datum narození, trvalé bydliště)
 3. Nepovinné údaje čtenáře nebo zákonného zástupce (titul, kontaktní adresa, email, telefon)
 4. Údaje o transakcích v uživatelském kontu (výpůjčky, rezervace, finanční transakce, upomínky)

Povinné základní identifikační údaje podle odst.a,b je povinen žadatel o registraci uvést a strpět jejich zpracování.

Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích se čtenářským kontem včetně místa a času transakce.

Údaje služební jsou zejména údaje o:

 1. Čtenářských průkazech
 2. Provedení a ukončení absenční výpůjčky nebo prezenční výpůjčky z fondu knihovny
 3. Rezervaci knihovní jednotky
 4. Náhradě škody na vypůjčení knihovní jednotce
 1. Způsob ochrany a uchovávání osobních údajů

Knihovna vytváří předpoklady k zabránění možnosti nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Osobní údaje knihovna uchovává:

 1. Fyzické přihlášky (přihlášky čtenářů) v uzamykatelných prostorách knihovny, v uzamykatelné skříni. Přístup k těmto písemnostem je omezen na zaměstnance , kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů
 2. Elektronicky v počítačových databázích zabezpečených serverů. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Data jsou chráněna antivirovou ochranou.
 3. Budova knihovny je chráněna elektronickým zabezpečovacím systémem.
 4. Zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje nebo přicházejí do styku s osobními údaji v knihovně, jsou povinni zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci své pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanovením zákona a dalších závazných předpisů a jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

 

 1. Doba uchování, ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidace, skartace a anonymizace

Osobní údaje uživatelů zpracovává a uchovává po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování (po dobu platnosti čtenářského průkazu a následně 2 roky po jejím uplynutí a po dobu vyrovnání všech závazků vůči knihovně):

 1. Fyzické dokumenty (přihlášky) jsou skartovány 2 roky po uplynutí platnosti čtenářského průkazu
 2. Údaje v počítačové databázi jsou anonymizovány (vymazání identifikačních údajů) 2 roky po uplynutí čtenářského průkazu, takto anonymizované údaje jsou dále používány pro statistické účely
 3. Likvidace osobních údajů je možná pouze v případě, že čtenář nemá vůči knihovně nevyrovnaný závazek (nevrácení dokumentů, finanční dluh).
 1. Práva uživatelů

Právo na výpis osobních údajů čtenářů:

 1. Čtenář má právo požádat o výpis osobních údajů
 2. Čtenář tak může učinit při osobní návštěvě, je povinen prokázat svou totožnost platným dokladem
 3. Knihovna je povinna do 30 dnů výpis vypracovat
 4. Výpis osobních údajů musí čtenář převzít osobně

Právo čtenáře na skartaci a anonymizaci osobních údajů a na anonymizaci historie čtenářského konta

 1. Čtenář má právo požádat o skartaci a anonymizaci svých osobních údajů a o anonymizaci historie konta čtenáře za určitý časový úsek, musí tak učinit při osobní návštěvě a je povinen prokázat svou totožnost platným dokladem
 2. Knihovna je povinna do 30 dnů provést skartaci a anonymizaci a písemně o tom čtenáře informovat
 3. V případě, že čtenář nemá vyrovnány závazky vůči knihovně, nebude žádosti vyhověno.
 1. Zpracování jinými subjekty
 1. Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných čtenářů v automatizovaném knihovní systému, jehož zabezpečení je zajištěno.
 2. Knihovna předává osobní údaje jiným subjektům pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon nebo v případě ochrany svých práv (soudy, orgány činné v trestném řízení a další).
 1. Odpovědná osoba, stížnosti a reklamace
 1. Odpovědnou osobou za oblast ochrany osobních údajů a styk s Úřadem pro ochranu osobních údajů je ředitelka knihovny.
 2. Stížnosti a reklamace týkající se osobních údajů je nutno podat písemnou formou ředitelce Městské knihovny Třeboň.
 1. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je nedílnou součástí Knihovního řádu Městské knihovny Třeboň.

Dodatek nabývá účinnosti 25.05.2018.

                                                                                   Vlasta Petrová, ředitelka

 

Tisk článku