Granty a dotace

Podpora zajištění regionálních funkcí z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj v roce 2019 podpořil Městskou knihovnu Třeboň částkou 357 000 Kč na realizaci Programu zajištění výkonu regionálních funkcí pro 14 neprofesionálních knihoven regionu.

Základním úkolem knihovny, která je pověřená výkonem regionálních funkcí,  je pomoc malým knihovnám. Ta spočívá zejména v budování výměnného fondu knih, jeho cirkulaci a distribuci po knihovnách. Patří sem i poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a zpracování knih pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému.

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.