Granty a dotace

Podpora zajištění regionálních funkcí z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj v roce 2023 podpořil Městskou knihovnu Třeboň částkou 438 000,- Kč na realizaci Programu zajištění výkonu regionálních funkcí pro 12 neprofesionálních knihoven regionu a 2 pobočky.

Základním úkolem knihovny, která je pověřená výkonem regionálních funkcí,  je pomoc malým knihovnám. Ta spočívá zejména v budování výměnného fondu knih, jeho cirkulaci a distribuci po knihovnách. Patří sem i poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a zpracování knih pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému.

Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.

Logo Jihočeský kraj.            Logo Městská knihovna Třeboň.